Bun venit

Informaţii generale despre Axente Sever

Comuna este situată la 36 km de Sibiu, 11 km de Mediaş şi 1 km de Copşa Mică, pe DN 14, între Sibiu şi Medias. Zonă viticolă cunoscută aparţinând podgoriilor Târnavelor. Prima atestare documentară a localităţii: 1305 (Assonfalra). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Axente Sever (1821 – 1906). În localitatea componentă, Agârbiciu, s-a născut scriitorul Ion Agîrbiceanu. Sate aflate în administraţie: Axente Sever – Cod poştal 557025; Agârbiciu (2 km) – Cod poştal 557026; Şoala (15 km) – Cod poştal 557027. Suprafaţa: 73,7 kmp Intravilan: 194 ha Extravilan: 6570 ha Populaţie: 4045 Gospodării: 1307 Nr. locuinţe: 1356 Nr. grădiniţe: 3 Nr. şcoli: 2

 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 76 din 23.10.2021
privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2021, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1.130/2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1.130/202,1
Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 2.024/147 din 05.10.2021 pentru completarea Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 847/81 din 22.05.2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de
protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-Cov-2, pe durata stării de alertă,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Începând cu data de 25 octombrie 2021, orele 00.00, se pun în aplicare următoarele măsuri din Hotărârea de Guvern nr. 1.130/2021 pentru modificare și completarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea de Guvern nr. 1.090/2021:
(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS- CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire,
workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații deschise sau închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2—13.
2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în
cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul județului Sibiu, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar
activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministruluitineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art.
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificărileși completările ulterioare;
4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul județului Sibiu fără participarea spectatorilor, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
5. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare de artă
și meserii, precum și evenimentele culturale înspații închise sau deschise se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministruluisănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
6. în condițiile pct. 5, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și alministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministruluiafacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
8. în condițiile pct. 7, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun alministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte;
9. activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
sănătății, după caz, cu ministrultineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
10. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic
epidemiolog;
11. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție;
12. la activităţile menţionate la punctele 6, 9 și 11, este permisă participarea ori accesul în zonele stabilite/delimitate doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie
sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID- 19.
(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00—5,00, cu următoarele excepții:
a. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d. deplasarea din motive justificate, precumîngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
2. măsurile instituite la pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru careau trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digitalal Uniunii Europene privind COVID-19;
3. măsurile instituite la pct. 1 și 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARSCoV-2 a acestor persoane.
4. pentru verificarea motivului deplasării în interesprofesional, prevăzut la alin. (2) pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu sau adeverința eliberată de angajator orio declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
5. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (2) pct. 1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
6. declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
(3) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,de tipul
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
4. în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1—2 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice
și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
5. operatorii economici prevăzuți la pct. 1—2 vor respecta obligațiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
6. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise înspațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.;
7. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă;
8. la activităţile menţionate la punctele 1, 2 și 6, este permisă participarea ori accesul în zonele stabilite/delimitate doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID- 19.
(4) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legeanr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de servicii în spații închiseși/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor
comerciale, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în intervalul orar 21,00—5,00 operatorii economici care desfășoară activitățide comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de
protecție sanitară.
(7) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
3. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
5. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
6. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau deschise este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00;
7. La activităţile menţionate la punctele 1,2,4,5 și 6, este permisă participarea ori accesul în zonele stabilite/delimitate doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID- 19.
8. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f)și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiile
art. 108—110 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare.
(9) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, avândun număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termineactivitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară.
(10)Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul SARS- CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de
muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
(11) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 șipentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 deore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(12)Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei completede vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusulSARS-CoV-2.
Art.2. Nerespectarea de către cetăţeni, a prevederilor prezentei hotărâri, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Art.3. Măsurile adoptate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, își vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu și Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. Totodată, se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin transmiterea
unui comunicat de presă şi publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.

ATENTIE! DOSARELE PENTRU AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE SE POT DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI AXENTE SEVER ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.10.2021!

Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire:

  Cerere ajutor incalzire (5,8 MiB, 62 hits)

Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru persoanele beneficiare de ASF şi VMG:

  Cerere ajutor incalzire VMG si ASF (1,7 MiB, 45 hits)

 

 

HOTĂRÂREA nr. 68/04.10.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 932/2021, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârile Guvernului nr. 990, 1015 și 1050/2021

Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelorpandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârile Guvernului nr. 990,1015 și 1050/2021,
În conformitate cu prevederile dispoziţiei Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei cu nr. 117348/05.03.2021,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Următoarele măsuri se aplică în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârile Guvernului nr. 990,1015 și 1050/2021:
(1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori:
a) în spaţiile închise sau deschise competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul judeţului Sibiu cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei
distanţe de minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
b) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 75.000 de
spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
c) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), cu un număr de participanţi de maximum 200 de persoane în exteriorsau de maximum 150 de persoane în interior,
cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
d) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 400 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru
fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
e) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene cu un număr de
participanţi de maximum 250 de persoane în interior şi de maximum 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană cu purtarea măştii de
protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii;
f) activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
g) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-02,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(2) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:
a) în spaţiile închise sau deschise competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul judeţului Sibiu cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei
distanţe de 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
b) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de
spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
c) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior,
cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
d) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru
fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
e) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene cu un număr de
participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană cu purtarea măştii de
protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii.
f) activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(3) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:
a) în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie;
b) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), până la capacitatea maximă a spațiului în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
c) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente,
până la capacitatea maximă a spaţiului în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
d) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de
tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-02,00;
e) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 5,00-02,00 şi doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în unităţile administrativ-teritoriale unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
f) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
g) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului;
h) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului.
i) activitatea cu publicul a operatorilor economici care care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii în spații inchise este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului.
j) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-02,00, dacă toate persoanele sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(4) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori:
a) în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei
distanţe de minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
b) în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
c) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore,respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
d) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 200 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru
fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
e) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
f) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
g) activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
Activitatea este interzisă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
h) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
i) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
j) activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00—24,00.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,persoanele
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
k) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(5) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori:
a) în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
c) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural-artistice, a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale în aer liber sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de
minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
d) organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministruluisănătății, emisîn temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
e) se permit activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
f) se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în
exterior. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
g) se permite organizarea de conferințe, cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de
protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
h) se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
i) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—24,00. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
j) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este permisă până la 50% din capacitatea maximă a zonelor de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
k) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
l) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
m) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
n) activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—
24,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
o) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2.
(6) Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 6 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori sunt puse în aplicare următoarele măsuri din H.G. 932/2021, cu modificările şi completările ulterioare:
(6.1.) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00- 5,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
(6.2.) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-22,00.
(6.3.)Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.1 alin. (6.1.) lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(6.4.) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1 alin. (6.1.) lit.b. şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(7) Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori sunt puse în aplicare următoarele măsuri din H.G. 932/2021 cu modificările şi completările ulterioare:
(7.1.) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
(7.2.) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00.
(7.3.)Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.1 alin. (7.1.) lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(7.4.) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1 alin. (7.1.) lit.b. şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(Măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (6) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1000 de locuitori, iar cele instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (7) nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1000 de locuitori.
(9) Măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (6) și (7) nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (6) și (7) nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea
acestora.
(10)În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private,să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00—22,00, în toate unităţile
administrativ-teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori și în zilele de luni până duminică în intervalul orar 5,00—22,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.
(11)Prin excepție de la prevederile alin. (10), în intervalul orar 22,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
ART.2. (1) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale se menţine în cele 48 de ore la nivelul celor patru praguri (între 2-3/1000 de locuitori, între 3-6/1000 de locuitori, între 6-7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori), punerea în aplicare a măsurilor menţionate anterior se va face conform situaţiei de la sfârşitul celor 48 de ore, situaţie actualizată prin grija Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei;
(2) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale fluctuează în cele 48 de ore, la nivelul celor patru praguri (între 2-3/1000 de locuitori, între 3-6/1000 de
locuitori, între 6-7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori), măsurile se vor aplica prin hotărâre a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.
ART.3. (1) Sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin H.G. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare aduse de H.G. 990,1015 și 1050/2021, prin raportarea la rata de incidenţă cumulată a fiecărei unităţi administrativ teritoriale;
(2) La atingerea pragului ratei de incidenţă cumulată între 2-3/1000 de locuitori și între 3-6/1000 de locuitori, măsurile se aplica pentru o perioada de 14 zile. Chiar dacă într-o unitate administrativ teritorială rata de incidenţă scade sub pragul conform căruia sunt aplicate măsuri pentru perioada de 14 zile, acestea rămân în vigoare până la încheierea perioadei de 14 zile.
(3) În cazul în care rata de incidenţă creşte din nou, depăşind pragul de peste 3/1000 de locuitori), se vor aplica la 48 de ore măsurile aferente noii rate de incidenţă, înainte de încheierea celor 14 zile, conform art. 2.
(4) Măsurile instituite la nivelul unităţilor administrativ teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este între 6-7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori, respectiv mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
ART.4.Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.
ART.5.În funcție de situația epidemiologică la nivelul județului Sibiu se vor putea institui măsuri suplimentare cu respectarea normelor legale în vigoare.
ART.6.Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART.7. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. Totodată se va aduce la cunoștința cetățenilor prin transmiterea unui comunicat de presă și publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.

 

 

ANUNŢ RECRUTARE ASISTENŢI MATERNALI

DGASPC Sibiu îşi propune, prin intermediul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, care se va derula până la sfârlitul anului 2023, extinderea actualei reţele de asistenţi maternali profesionişti cu 60 de persoane şi formarea profesională a tuturor asistenţilor maternali angajaţi în cadrul instituţiei.

În cursul anului 2020 au fost angajaţi 10 asistenţi maternali profesionişti (AMP), iar pentru anul 2021, DGASPC Sibiu şi-a propus angajarea a cel puţin 20 AMP.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie îndeplinite câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 8 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie  indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispus şi să aibă capacitatea să primească copil sau copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani, având în vedere situaţia de risc.

În vederea atestării ca asistent maternal profesionist, persoanele interesate vor participa la un curs gratuit!

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul de bază al asistentului maternal (2350 lei/lună – 2769 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II – lea copil primit în plasament;
 • spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • spor de 10% pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă;
 • spor de 5% pentru continuitate;
 • indemnizaţie de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, respectiv 2080×2 = 4160/an, iar valoarea brută a indemnizaţiei pe lună este de 346 lei;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil;
 • pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copilului cu handicap – 427 lei/lună;
 • pentru copilul peste 2 ani – 214 lei/lună;
 • pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 427 lei/lună.

 

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu: str. Mitropoliei nr. 2 Sibiu, tel. 0269 232 066 sau 0269 218 272, website: www.dasib.ro, e-mail: office@dasib.ro

 

 

 

ANUNŢ PRIVIND EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINŢARE (LEGEA 50/1991)

În urma Parteneriatului Tenic încheiat între Primăria comunei Axente Sever şi Consiliul Judeţean Sibiu pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, cererile însoţite de documentaţia aferentă se depun la Consiliul Judeţean Sibiu – Direcţia Arhitect Şef. Detalii referitoare la documentele necesare pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean Sibiu, la adresa: https://www.cjsibiu.ro/directia-arhitect-sef/